صفحات

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

roozonline.com: Latest News - مغز متفکر حملات پاریس کشته شدroozonline.com: Latest News - مغز متفکر حملات پاریس کشته شد


با شناسایی جسدی که روز چهارشنبه در سن دنی، حومه شمالی پاریس، پیدا شده بود؛ پلیس فرانسه مرگ ابوعود، را اعلام کرد. به گزارش لوموند، ابوعود، مرد ۲۷ ساله بلژیکی که گفته می شد مغز متفکر حملات پاریس است از روی اثر انگشتش شناسایی شده است.جسد وی براثر اصابت گلوله و ترکش، قابل شناسایی نبود.

    


Sponsor message
powered byad choices

More Recent Articles


Sponsor message
powered byad choices
You Might Like


Email subscriptions powered by FeedBlitz, LLC, 365 Boston Post Rd, Suite 123, Sudbury, MA 01776, USA.